MARKETING REPRESENTATIVES

MAHARASHTRA

REST OF INDIA

  • Delhi, Bihar, Himachal Pradesh, Punjab, Jammu & Kashmir, Rajasthan, Haryana, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Madhya Pradesh : Mr. Amit Jha • Mob. 9555778814, Mr. Vivek • Mob.7753059278 • Email : delhi@niralibooks.com
  • Jharkhand, West Bengal, Odisha & All North Eastern States : Mr. Sawan Kumar • Mob. +91 9140874386 • Email : jharkhand@niralibooks.com
  • Kolkata (West Bengal) : Mr. Souvik Ghosh • Mob. +91 8274080520 • Email : kolkata@niralibooks.com
  • Karnataka : Mr. Ramakrishna • Mob. +91 9686821074, 9036296081 • Email : bengaluru@niralibooks.com
  • Kerala, Tamil Nadu : Mr. Lakshman Prasad • Mob. +91 8072170649/8122442216 • Email : chennai@niralibooks.com
  • Telangana, Andhra Pradesh : Mr. Maroju Sudhakar • Mob. +918919409103 • Email : hyderabad@niralibooks.com
  • Gujarat : Mr. Divyesh Patel • Mob. +91 9998581629 • Email : gujarat@niralibooks.com